Allmänna villkor för Lexnovas tjänster

1. Allmänt

1.1. Blendow Lexnova är en del av Blendow Group AB (556744-7858) (”Blendow Group”). Detta avtal gäller mellan ”Användare” (”Kund” eller ”Besökare”) och Blendow Group för användning av eller anslutning till Blendow Lexnovas ”Tjänster”.

1.2. Definitioner
Kund: Användare av betaltjänster respektive kostnadsfria provkonton.
Besökare: Person som besöker Blendow Lexnovas webbplatser.
Expert: Person som anlitats för att föreläsa eller skriva analyser för Blendow Group AB.
Enhet: Dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som kan användas för nyttjande av Blendow Lexnovas Tjänster.

1.3. Uppdatering etc. av Tjänsterna
Blendow Lexnova förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Blendow Lexnova förbehåller sig även rätten att byta Expert när som helst under avtalsperioden.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1. Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, som tillhandahålls av Blendow Lexnova tillhör Blendow Group.

2.2. Innehållet i Tjänsterna får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Vid citering måste källan tydligt anges.

2.3. Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller en del av innehållet från Tjänsterna utan tillstånd från rättighetsinnehavaren är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Tjänsterna får inte användas på sådant sätt att rättighetsinnehavaren kan drabbas av olägenhet eller skada.

3. Användning av Tjänsterna

3.1. Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare/Kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan. 3.2. Blendow Group har rätt att registrera samt för internt bruk föra statistik över Användares/Kunds bruk av Tjänsterna.

3.3. Användare/Kund har rätt att använda Tjänsterna på maximalt två (2) Enheter samtidigt. Blendow Group kan från tid till annan bestämma vilka Enheter Användare/Kund är behörig att använda för att nyttja Tjänsterna. En licens samt inloggningsuppgifter är personliga och får ej delas mellan användare.

3.4. Blendow Group får utan föregående varning stänga av Användare/Kund som brukar Tjänsterna i strid med dessa Allmänna villkor.

3.5. Blendow Group förbehåller sig rätten att neka till att ingå avtal och/eller säga upp avtal till omedelbart upphörande om Användare/Kund direkt eller indirekt bedriver med Blendow Lexnova konkurrerande verksamhet.

4. Användares/Kunds skadeståndsskyldighet

4.1. Om Användare/Kund företar handlingar i syfte att försämra Blendow Lexnovas Tjänster, förstöra Blendow Lexnovas renommé, eller liknande missbruk, har Blendow Group rätt att, vid sidan av att stänga av Användare/Kund, erhålla skadestånd från Användare motsvarande ett prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring, eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Blendow Lexnovas positiva kontraktsintresse.

5. Anti-spampolicy

5.1. Blendow Lexnova tar avstånd från så kallad spam. Användare av Tjänsterna kan få e-post rörande order, betalning, eller annan kommunikation som Användaren/Kunden initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden som kan vara av intresse för Användaren/Kunden.

5.2. Genom att använda Blendow Lexnovas Tjänster samtycker Användaren/Kunden till att erhålla nyhetsbevakningar och nyhetsbrev. Vill Användaren/Kunden inte motta nyhetsbevakningar, nyhetsbrev eller andra automatiska utskick kan Användaren/Kunden avregistrera sig från fler utskick via en länk i e-postmeddelandet.

6. Personuppgiftshantering

6.1. I och med att Användaren/Kunden brukar Tjänsterna kommer Blendow Group att behandla Användarens/Kundens personuppgifter. Mer information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter finns i Blendow Groups integritetsskyddspolicy.

6.2. Blendow Lexnova använder så kallade cookies på sina webbplatser. Genom att använda dessa webbplatser anses Besökare/Kund ha samtyckt till användandet av cookies. Om Besökare/Kund inte samtycker till att cookies används kan Besökare/Kund stänga av cookies i sin webbläsares säkerhetsinställningar. Om cookies stängs av kan dock funktionaliteten på Blendow Lexnovas webbplatser komma att begränsas.

7. Villkor för köp av Blendow Lexnovas abonnemangstjänster

7.1. Vid köp av någon av Blendow Groups betaltjänster gäller de allmänna villkor som uppställs i samband med köpet.

7.2. En beställning av Blendow Lexnovas abonnemangstjänster är bindande och ej avbokningsbar.

7.3. Särskilt om Blendow Lexnovas abonnemangstjänster, exkl. Lexnova Total Bas, Licens och Individ

7.3.1. Köp av abonnemangstjänst ger licensinnehavaren tillgång till vald tjänst med en bindningstid om minimum tolv (12) månader om inte annat avtalats. Om inte annat avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader när innevarande abonnemangsperiod upphör. Senast två (2) månader innan abonnemangsperioden går ut ska Kunden informeras om att abonnemanget kommer att förlängas om Kunden inte säger upp avtalet. Kund som inte vill förlänga sitt abonnemang måste säga upp abonnemanget senast trettioen (31) dagar före innevarande abonnemangsperiods utgång. Uppsägning måste ske skriftligen via e-post till info@lexnova.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

7.3.2. Vid abonnemangsköp av Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Play får Kund obegränsad åtkomst till samtliga Expertkommentarer respektive Lexnova Play-avsnitt inom det område och för den tidsperiod som abonnemanget omfattar.

7.3.3. Vid abonnemangsköp av Lexnova Talk/Talk Light får Kund åtkomst till avtalat antal seminarier live och on demand inom det område och för den tidsperiod som abonnemanget omfattar i mån av plats. Kund avropar själv aktuella seminarier inom avtalad tidsperiod för nyttjande av tjänst. Avbokning av avropat seminarietillfälle skall ske minst tjugofyra (24) timmar före eventet för att tillfälle ej ska anses förbrukat.

7.4. Särskilt om styckesköp

7.4.1. Vid styckesköp av Lexnova Play-avsnitt, Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Talk webbinarium on demand får Kund åtkomst till endast det enstaka avsnitt, kommentar respektive Talk webbinarium on demand som köpet avser. Kund har rätt att nyttja materialet i sex (6) månader från beställning om inte annat har avtalats.

7.4.2. Vid köp av Lexnova Talk live webbinarium: Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har deltagaren rätt att återfå betald seminarieavgift.

7.5. Särskilt om abonnemangstjänsterna Lexnova Total Bas, Lexnova Total Licens och Lexnova Total Individ

7.5.1. Rätten att nyttja introduktionserbjudandet av abonnemangstjänsten Lexnova Total Bas samt Lexnova Total Individ gäller i tolv (12) månader efter beställning om inte annat har avtalats.

7.5.2. Vid abonnemangsköp av Lexnova Total Bas får en organisation, som av Blendow Lexnova definieras som ny kund, tillgång till maximalt 6 licenser, samtliga innehållande:
Nyheter, samtliga Praxis, Expertkommentarer respektive Lexnova Play-avsnitt inom samtliga rättsområden under den tidsperiod som abonnemanget omfattar, dock maximalt tolv (12) månader.

Nyttjande av Lexnova Total Bas förutsätter följande:
a) Varje användare skall registrera en individuellt konto för att få tillgång till tjänsterna.
b) Inloggningsuppgifter och konton är individuella och får ej delas av användare.
c) Samtliga användare i organisationen använder organisationens officiella e-postadresser vid registrering och användning av konto.

7.5.3. Efter överenskommen period med introduktionstjänsterna Lexnova Total Bas eller Lexnova Total Individ, dock maximalt tolv (12) månader, tillkommer en licenskostnad per användare, för närvarande om 980kr per månad, s.k. Lexnova Total Licens. Om abonnemanget inte har sagts upp senast tre månader innan bindningstiden går ut, eller annat avtalats, löper abonnemanget efter de initiala 12 månaderna automatiskt vidare kvartalsvis. Uppsägning av abonnemanget kan ske vid fyra tillfällen årligen: 31:a mars, 30:e juni, 30:e september och 31:a december. Abonnemanget avslutas därefter 3 månader efter något av dessa datum. Uppsägningar som inkommer mellan något av dessa tillfällen räknas från närmast nästkommande tillfälle. Uppsägning sker skriftligen via e-post till info@lexnova.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

8. Särskilt om utbildningstimmar och intyg

8.1. Särskilt om Lexnova Play

8.1.1. Lexnova Play följer Sveriges Advokatsamfunds riktlinjer för e-learning.

8.1.2. För att erhålla genomfört utbildningsbevis för e-learning via Lexnova Play ska licensinnehavaren genomföra ett kunskapstest tillhörande respektive avsnitt. Vid godkänt kunskapstest ska Kund kontakta Blendow Lexnova på info@lexnova.se och begära utbildningsintyg.

8.2. Särskilt om Lexnova Talk live

8.2.1. Lexnova Talk live webbinarier (ej on demand) följer Sveriges Advokatsamfunds riktlinjer för lärarledd utbildning.

8.2.2. För att erhålla genomfört utbildningsbevis för lärarledd utbildning via Lexnova Talk ska licensinnehavaren medverka vid livestreamat Talk webbinarium och därefter ansöka om utbildningsintyget på info@lexnova.se.

8.3. Vid ansökan om utbildningsintyg för Lexnova Play eller Talk light utfärdas intyg om maximalt 6 timmar utbildningstid per 12-månadersabonnemang, om inget annat är skriftligt avtalat. För Lexnova Talk abonnemang (ej Talk Light) utfärdas max 3 x 6 timmars utbildningsintyg per 12-månadersabonnemang, om inget annat är skriftligt avtalat.

8.4. Särskilt om utbildningsintyg för Lexnova Total Bas, Licens och Individ

8.4.1. Utbildningsintyg för Lexnova Total Bas och Lexnova Total Individ ingår ej.
Individuellt utbildningsintyg kan, efter avklarad e-learning inkl avklarade kunskapsfrågor och/eller utbildning under abonnemangsperiod för Lexnova Total Bas och Lexnova Total Individ, tillhandahållas mot en kostnad om 8000kr per 6h utbildning och person.

8.4.2. Utbildningsintyg för Lexnova Total Licens
Ett intyg om maximalt 6 timmar utbildningstid per 12-månadersabonnemang per innehavande av Lexnova TOTAL Licens ingår efter avklarad e-learning inkl avklarade kunskapsfrågor och/eller utbildning. För ytterligare utbildningsintyg tillkommer en kostnad per person om 8000kr per intyg om 6h utbildning och 12-månadersabonnemang efter avklarad e-learning inkl avklarade kunskapsfrågor och/eller utbildning.

8.4.3. För att erhålla genomfört utbildningsbevis för e-learning via Lexnova Play ska licensinnehavaren genomföra ett kunskapstest tillhörande respektive avsnitt. Vid godkänt kunskapstest ska Kund kontakta Blendow Lexnova på info@lexnova.se och begära utbildningsintyg. För att erhålla genomfört utbildningsbevis för lärarledd utbildning via Lexnova Talk ska licensinnehavaren medverka vid livestreamat Talk webbinarium och därefter ansöka om utbildningsintyget på info@lexnova.se.

8.5. Blendow Lexnova strävar efter att utfärda intyg för och skicka till Kunden via e-post inom fem (5) arbetsdagar efter inkommen ansökan.

9. Pris och betalning

9.1.1. Priset för abonnemanget framgår av orderbekräftelsen. Priser som anges är alltid exklusive moms.

9.1.2. Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början då ordinarie priset för Tjänsten. Om eventuell prishöjning innebär att priset höjs med mer än tjugo (20) % jämfört med tidigare avtalsperiod ska Kunden särskilt informeras härom.

9.1.3. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om sextio (60) kronor samt dröjsmålsränta om 8,0 %.

9.2. Fakturering sker årligen i förskott vid köp om inte annat avtalats, undantaget Lexnova Total Bas och Licens from månad 13. När abonnemanget löper vidare kvartalsvis för Lexnova Total Bas och Licens gäller det vid den nya avtalsperiodens början då ordinarie priset, för närvarande 8970 kronor per kvartal för baslicensen samt ett tillägg om för närvarande 2940kr per kvartal och licensinnehavare.

10. Ändring av Allmänna villkor/köpevillkor

Dessa Allmänna villkor/köpevillkor gäller tills vidare. Blendow Group förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod justera villkoren utan föregående godkännande från Kunden. Detta kan komma att ske vid till exempel lagändringar.

11. Särskilt om kostnadsfria provkonton etc.

Dessa Allmänna villkor gäller även för kostnadsfria provkonton, eller motsvarande, avseende samtliga Blendow Lexnovas Tjänster.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Den information som förmedlas genom Tjänsterna är av allmän karaktär och Blendow Lexnova ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund/Användare. Blendow Lexnova arbetar aktivt för att de uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Information som tillhandahålls av Blendow Lexnova via Tjänsterna förmedlas utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

12.2. Blendow Lexnova ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Blendow Lexnova – till exempel, men inte uteslutande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Group. Kund/Användare som agerar utifrån information tillhandahållen av Blendow Lexnova gör det på egen risk. Blendow Group åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot Kund/Användare till följd av omständigheter som kan härledas till Blendow Lexnova eller Blendow Group.

12.3. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man, utebliven nytta av avtalet eller liknande händelser eller kostnader som uppstått för att begränsa sådan skada.

13. Force majeure

Blendow Lexnova kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Blendow Lexnova inte råder över, till exempel sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof etc.

14. Tvist

Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.